Nová stránka

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. - Úvodní ustanovení

1. Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu guru-naradi.cz (dále jen „e-shop“) se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU.

2. Smluvní vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v případě spotřebitele také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

4. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

5. Znění všeobecných obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

6. Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek II. - Provozovatel e-shopu

1. E-shop, který se skládá z prodeje nářadí a jeho servisu provozuje:

Sídlo firmy:

2. Možnost osobního kontaktu je vždy v místě provozovny a v uvedené pracovní době.

Článek III. - Vymezení pojmů

1. Prodávající - je výše uvedený subjekt, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2. Kupující – spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

3. Kupující - nikoli spotřebitel - je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

4. Kupní smlouva - je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku".

6. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

7. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

8. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

9. Internetový obchod - elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům či podnikatelům.

Článek IV. - Ceny a zboží

1. Provozovatel je plátcem DPH.

2. Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.

3. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

4. Provozovatel je autorizovaným prodejcem značek Narex, Makita, Metabo, Hitachi, Dolmar, Festool, Fein, Tona, Stanley, Proma, Ferm, Knipex, Oren.

5. Na zboží nabízené v e-shopu je poskytována plná záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.

6. Expediční náklady - při objednávce zboží po ČR v ceně nad 3000 Kč expediční poplatky neúčtujeme! Při objednávce zboží v nižší ceně účtujeme expediční poplatky zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy (viz. Článek VI. – Způsob platby). Další poplatky (např. balné) neúčtujeme. V případě, že se jedná o zboží ve slevě, případě v akci, bude na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn jak u výběru zboží, tak i u vystavování objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o těžko prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- Kč v případě, že není skladem.

7. Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů - v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku. Příspěvek na likvidaci výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005 musí být uveden odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci historických elektrozařízení. To platí za podmínky, že výrobce uvádí tento poplatek odděleně. Více informací naleznete např. na http://www.elektrowin.cz/.

8. Zpětný odběr elektrospotřebičů - prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na prodejně prodávajícího. Adresa této prodejny je uvedena v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

9. Rezervace zboží - e-shop dává možnost spotřebiteli si zboží nezávazně zamluvit na dobu 24 hodin. Zamluvit je možné pouze zboží skladem. Před zamluvením zboží je nutné si ověřit, zda je zboží skutečně skladem a to nejlépe telefonicky. V případě zájmu jiného zákazníka o stejný typ zboží, bude osoba, která si výrobek zamluví telefonicky kontaktována. V případě, že daná osoba nebude dostupná, rezervace se ruší a nárok na toto zboží zaniká.

Článek V. - Uzavření smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěna na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2, občanského zákoníku, se nepoužije.

2. Objednání zboží - objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dodavatele s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky.

3. Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.

4. V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.

5. Objednávku kupující vyhotoví nejméně ve 2 krocích, kdy v každém kroku je možné vrátit se k předešlému kroku a opravit případné chyby v počtech a zbožích, případně potřebných údajů.

6. Náležitosti objednávky - v objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. Objednávka musí být výlučně v českém jazyce.

7. Zrušení objednávky - spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí dodavatel tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

9. Provozovatel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě změny kurzu, chybě při zadávání ceny, výrazné inflaci, při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo v případě, že se již zboží nevyrábí či nedodává.

Článek VI. - Odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího z důvodu uvedených v článku V. odst. 9, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet spotřebitele.

2. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Náklady na dopravu zboží hradí v souladu s § 1820 odst. 1) písm. g) spotřebitel. Pokud je výrobek zaslán s dopravou zdarma bude mu tato při vrácení výrobku odečtena. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme. Při platbě kartou bude v případě chybné objednávky, nebo vrácení zboží odečten bankovní poplatek ve výši 2%.

3. Nárok na úhradu případné škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4. Na dárky, které jsou poskytovány v rámci smluvních vztahů zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoli práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy dle platné právní úpravy.

5. Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku zejména v případě smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Článek VII. - Způsoby doručení a platby

Podle § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Způsob doručení

Přepravní služby DPD a DPD Pickup

K přepravě zboží používáme přepravní služby DPD. Více o službách DPD na https://www.dpd.com/cz.

Služba Cena objednávky Hmotnostní limit Cena za doručení
DPD 0-2999 Kč 0-30 Kg 99 Kč
DPD 3000 Kč a více 0-30 Kg Zdarma
DPD Bez omezení 30-40 Kg 139 Kč
DPD Bez omezení 40-50 Kg 219 Kč
DPD Pickup 0-2999 Kč 0-15 Kg 89 Kč
DPD Pickup 3000 Kč a více 0-15 Kg Zdarma

Pouze pro zásilky splňující podmínky pro Maximální rozměry zásilky DPD.


Přepravní služby Toptrans

K přepravě atypických a nadměrných zásilek požíváme přepravní služby Toptrans. Více o službách https://www.toptrans.cz. Zboží je dodáno pomocí paletové přepravy Toptrans.

Hmotnostní limit Cena za doručení
0-5 Kg 139 Kč
5-15 Kg 219 Kč
15-30 Kg 339 Kč
30-50 Kg 469 Kč
50-75 Kg 599 Kč
75-100 Kg 649 Kč
100-150 Kg 889 Kč
150-200 Kg 1079 Kč
200-300 Kg 1399 Kč
300-400 Kg 1699 Kč
400-500 Kg 1949 Kč

Způsoby platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Název Cena platby Cenový limit
Platba kartou online Zdarma 100000 Kč
Bankovní převod Zdarma Neomezeno
Platba dobírkou DPD 49 Kč 50000 Kč
Platba dobírkou Toptrans 99 Kč 50000 Kč
Při osobním převzetí (hotově, kartou) Zdarma 270000 Kč při platbě v hotovosti

Článek VIII. - Dodání zboží

1. Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-5 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

2. Způsob doručení - spotřebitel má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna spotřebitelem před odesláním zboží. Zboží je možné doručit pouze na území České republiky.

3. Převzetí zboží - kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat. Zejména neporušenost obalů, lepicí pásky, která slouží jako ochrana před otevřením zásilky během přepravy, počet balíků. V případě jakýchkoliv závad, poškození zboží, nebo pouze podezření že došlo k poškození zásilky toto neprodleně oznámit přepravci samotnému a zaznamenat toto do předávacího protokolu k podpisu o převzetí zásilky. V případě shledání porušení přepravního obalu, poškození zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, nebo špatném zacházení a i v případech již výše zmíněných se doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít, případně sepsat reklamační protokol o porušenosti zásilky přímo s dopravcem! Podpisem přepravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a že výrobek uvnitř zásilky byl v pořádku a k pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky bude prodávající přistupovat na základě podepsaného doručovacího listu, ve kterém kupující svým podpisem stvrzuje neporušenost vnějšího obalu zásilky včetně neporušenosti originální pásky, správný počet balíků a že zásilka nejeví žádné známky vnějšího ani vnitřního poškození.

4. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Článek IX. - Informace o produktech

1. Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu, informujte nás prosím e-mailem.

2. Tímto ustanovením se provozovatel nijak nezbavuje své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Článek X. - Odpovědnost za vady (reklamace)

1. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.

2. Není-li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5. Ustanovení uvedená v bodě 4. tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

8. V případě, že kupující si nezvolí své právo včas, má práva jako kdyby se jednalo o vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, a pozbývá právo odstoupit od smlouvy (tím není dotčeno § 2107 odst. 3 občanského zákoníku).

9. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

10. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

11. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že bude tato lhůta překročena, považuje se tato skutečnost za podstatné porušení smlouvy.

XI. - Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

1. Kupující bere na vědomí, že má možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (reklamace) z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, prostřednictvím věcné příslušného subjektu - České obchodní inspekce.

Kontaktní údaje:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz/cs
Pravidla pro mimosoudní vyrovnání: Zde

2. V případě sporu mezi kupujícím (spotřebitelem) a prodávajícím, který se nepodařilo urovnat přímo, poskytne prodávající kupujícímu informace o možnosti řešit spotřebitelský spor mimosoudně, včetně informace o věcně příslušném subjektu. Tyto informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

XII. - Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@guru-naradi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek XIII. - Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena samostatným dokumentem.

Článek XIV – ukládání tzv. Cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat na adrese info@guru-naradi.cz

Článek XV. - Platnost a účinnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 14. 3. 2019 a nahrazují dosavadní všeobecné obchodní podmínky.


V Benešově dne 8. 4. 2020.


Ke stažení

Vzor dokumentu k Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy a Reklamačního protokolu.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všePodrobné nastavení